pühapäev, 28. detsember 2014

VIVIEN HIBBERT „PROHVETLIK ÜLISTUS VERSUS TRADITSIOONILINE ÜLISTUS“


 

„Mulle tundub, et paljudele kogudustele ei meeldi Jumal, kes räägib „JUST TÄNA“- Jumal, kes soovib osa võtta meie teenistusest ning tantsida koos meiega. Inimesed tahaks, et Jumal oleks kindlas kastis- traditsiooni kastis. Prohvetlik ülistus aga toob Jumala kastist välja. Prohvetlik ülistus võib kasutada traditsioonilise ülistuse elemente, aga ülistuse eesmärk ei ole enam traditsioon. Prohvetliku ülistuse eesmärk on Jumala Auhiilgus ja Ligiolu.

Nii et prohvetlik ülistus võib olla hirmutav- äkitselt ilmutab meile Jumal ennast Isikuna, kellena me Teda pole harjunud nägema: Ta jääb kauemaks, kui meie tahame, et Ta jääks; Ta räägib läbi inimeste, kelle kohta meie arvame, et nad ei esinda Jumala häält; Jumal äkitselt teeb koguduses asju, mille kohta meie arvame, et neid asju koguduses ei tohiks juhtuda jne. Prohvetlik ülistus raputab juurteni lahti igasugused traditsioonilised arusaamad.

·         Traditsiooniline ülistus- ülistus on määratletud selle alusel, mida meie teeme, erinevate ülistuse vormide ja väljenduste alusel. Näiteks mõned arvavad, et kiitus on määratletud vaid kiirete lauludega ning ülistus aeglaste lauludega.

Prohvetlik ülistus- Ülistus on määratletud selle alusel, mida Jumal teeb.  Kiitus on määratletud kõigi nende meie väljenduste alusel, mis räägivad sellest, mida Jumal on teinud, mida Ta on tegemas ning mida Ta veel saab tegema. Ja ülistus on meie reageerimine Tema Ligiolule.

·         Traditsiooniline ülistus- Väike arv inimesi, kes on platvormil (pastorid, lauljad, muusikud jne.) on koosolekul teenimise funktsioonis.

Prohvetlik ülistus- Kogu kogudus on püha, kuninglik preesterkond. Kõigil on vastutus osa võtta koosolekust ning teenida Jumalat.
 

·         Traditsiooniline ülistus- meie denominatsiooniline kuuluvus määrab ära selle, kuidas me ülistame ning milliseks on kujunenud meie ideed erinevatest ülistusvormidest.

Prohvetlik ülistus- Jumala Sõna on meie juhtkirjaks ning vundamendiks sellele, milliseks kujunevad ülistuse struktuurid ja erinevad vormid.

·         Traditsiooniline ülistus- Läbi aastate toimub väga vähe või siis üldse mitte muutusi ülistuse stiilides ja repertuaaris.

Prohvetlik ülistus- Muusika ja laulud, mida me laulame, on pidev kasvamine ja kujunemine selles, mida Jumal meile näitab, mistõttu ülistus on pidevas muutumises.

·         Traditsiooniline ülistus- Koguduse liikmed saavad ülistusest osa võtta ilma küpsusesse kasvamiseta. Ülistusjuhilt ja tiimilt ei nõuta rohkem, kui vaid oskusi ja võimekust ning esinemisjulgust.

Prohvetlik ülistus- ülistuse kasvamine ja jätkumine on võimalik vaid siis, kui kogudus kasvab pidevalt Kristuse sarnasuses ning küpsuses. Ülistusjuhi ja tiimi vastutus on olla jätkuvalt Jumala Ligiolu õpilased ning pidevalt kanda prohvetlikku võidmist.
 

·         Traditsiooniline ülistus- ülistus on vaid isiklik kogemus.

Prohvetlik ülistus- ülistus ei peatu vaid isikliku kogemuse juures, vaid see sisaldab ka ühist teekonda.

·         Traditsiooniline ülistus- kontroll on ülistusjuhi käes.

Prohvetlik ülistus- ülistusjuht juhib, aga ta on samal ajal ka nagu uksehoidja ja abistaja. Püha Vaim on eelkõige ülistuse juht- see, kes suunab ja kontrollib koosolekut.

·         Traditsiooniline ülistus- ülistusteenistusel on kindlad ajapiirangud.

Prohvetlik ülistus- pole ajapiiranguid. Ülistus kestab niikaua, kuni Püha Vaim seda  tahab.

·         Traditsiooniline ülistus-Koosolekul peetakse kiituslaule ja ülistust  vähem tähtsaks kui Jumala Sõna jutlustamist.

Prohvetlik ülistus- Kiituslaulud ja ülistus on koosolekul sama tähtsad kui jutlustamine.
 

·         Traditsiooniline ülistus- rõhk on muusikal kui kunstivormil. Muusikat ja kõigi teisi kunsti vorme kasutatakse esinemiseks, meelelahutuseks ja saateks. Tehakse kunsti kunsti pärast. Kõiki kunsti vorme, mida kasutatakse ülistuses, näiteks muusikat, peetaksegi lõppeesmärgiks. Edukust määratletakse selle järgi, kui suurepärane on kunstivormi esitus.

Prohvetlik ülistus- Rõhk ja fookus on Ilmutatud Jumala Ligiolul. Muusikat ja kõiki teisi kunsti vorme kasutatakse selleks, et teenida Jumalat ja Tema rahvast. Jumala Auhiilgus on Põhieesmärk. Kõik kunsti vorme peaks kasutama vaid prohvetlikult. Need on vahendid, et saavutada eesmärki. Edukust määratletakse Jumala Ligioluga ning tööga, mida Jumal saab teha meie eludes.

·         Traditsiooniline ülistus- Ülistusteenistusel kas ei oodata üldse või siis oodatakse väga vähe seda, et Jumal räägib „KOHE TÄNA“ Enamuses on vaimne suhtlemine ühesuunaline – inimene pöördumas Jumala poole.

Prohvetlik ülistus- Jumala hääle kuulmine „JUST PRAEGU“ on kõige tähtsam ülistuse eesmärk. Ülistuse ajal ollakse avatud „kahesuunalise“ suhtlemise jaoks Jumalaga, s.t. inimene Jumalaga ja Jumal inimesega.  

·         Traditsiooniline ülistus- Meie kultuur on see, mis on kujundanud ning suuresti mõjutanud meie ülistust.

Prohvetlik ülistus- Meie fookuses pole meie sünnijärgne rahvus ega kodakondsus. Me kuulume uue rahvuse hulka- Jumala Kuningriiki- kus Kuningas määrab ära selle, mis on vastuvõetav standart ülistuses. Ülistus peab olema Kuningale sobiv ja kõlbulik ning see ei pea ilmtingimata  vastama meie kultuuri mõõdupuule.

 
 

 konspekteerinud ja tõlkinud Jana Naudi 28.12. 2014

teisipäev, 9. detsember 2014

APOSTEL JOHN ECKHARDT (VIII OSA) „ASJAD, MIS KÄIVAD PROHVETI KOHTA“


 
1.      Prohvetid on fokuseeritud.

Prohvetitele meeldib palvetada esile Jumala plaane ja eesmärke.
Prohvetid ei taha lihtsalt palvetada kõige ja ükskõik mille eest. Prohvetid tahavad konkreetselt ja väga täpselt fokuseerida sellele, mida Jumal tahab teha. Nad tahavad tabada otse naelapea pihta. Prohvetid fokuseerivad igas olukorras Jumala täiuslikule tahtele. Kui Sa tahad, et õigetele asjadele saadakse pihta, siis palu prohvetit, et ta palvetaks.

2.      Prohvetid on kogukonna sees, aga nad mõtlevad kui „väljaspool olijad“.

Jumal kasutab prohveteid selleks, et hoida kogudust õigel kursil. Mõnikord on vaja selleks inimest väljastpoolt, et selgelt näha ning esile tuua muutust. Prohvetid võib pidada selliseks inimeseks, kes olles küll koguduse osa, on samas võimeline nägema ka „väljaspoolt“. Prohvet tunneb end vahel ka kui „väljaspool olija“, hoolimata sellest, et ta on usukaaslastega üks kogukond.
Need, kes on kogukonnas „liiga“ sees, muutuvad lähinägelikeks. Mõnikord sellised inimesed ei näe enam metsa puude taga.
Prohvet on Kristuse Ihu liige, koguduse liige. Aga prohvetil on võime näha teistmoodi.

„Väljaspool olija“ võib olla kriitiline nende asjade suhtes, mis on toimumas, sest nad näevad asju erinevalt. Mõnikord „sees olijad“ blokeerivad ära igasuguse kriitika selliste inimeste poolt, hoolimata sellest, et neil inimestel võib olla õigus. Prohvetil on julgus olla erineval arvamusel ning „väljaspoolt“ nägemine toob ka teatava objektiivsuse.. Prohvetil pole midagi kaotada, sest ta pole end üliväga „ sisse mähkinud“.
 

3.      Prohvetid on ebajumalate suhtes Rüüstajad.

Prohvetid rüüstavad  ja hävitavad ebajumalaid. Iisraeli lapsed hakkasid kummardama vaskussi, mille suhtes Jumal andis Moosele kõrbes korralduse. Vaskussist sai ebajumal. Hiljem see lõhuti ära. Mõnikord võivad vanadest Jumala liikumistest saada ebajumalad. Prohvetid hävitavad ära kõik ebajumalad.

Prohvet kui Rüüstaja võib tulla kõrgelt hinnatud uskumuste vastu, traditsiooniliste institutsioonide vastu, kõige vastu, mis mingil hetkel on hakanud kandma vääraid tõekspidamisi või eksitusi.

Apostlitel on samasugune võidmine selles osas.

( 2 Ku. 18: 4)

4.      Prohvetid ei ole palgatöölised ega ära ostetavad.

Prohvetite teenistust ei saa osta. Nad pole müügiks. Balaamit oli võimalik ära osta. Balaam suri posimise tõttu.

Mitte kellegil ei ole võimalik osta prohvetilt sõnumit.

(Joosua 13: 22; Ap. 8: 20)

5.      Prohvetid ei tegele meelitamisega.

Prohvetid lausa vihkavad meelitamist. Meelitamine on ülemäärane ja silmakirjalik kiitus, mis on tegelikult lähtuv mingitest varjatud huvidest. Prohvetid ei meelita. Prohvetid räägivad tõde. Prohvetid ei tule inimeste ellu selleks, et neid „moosida“.

(Hesekiel 12: 24; Laul 12: 3)

6.      Prohvetid julgustavad otsima Jumalat, mitte võlureid ja nõidasid.

Otsige Jumalat. Ärge otsige nõidasid, kes piiksuvad ja pomisevad. Prohvetid hoiatavad nende eest, kes tegutsevad „sarnasuse“ vaimude mõju all.

(Jesaja 8. 19)
 
7.      Jumal õpetab prohveteid.

On asjad, mida on võimalik õppida otse Jumalalt. Prohvetid elavad selliselt õppides. Prohvetid teavad asju, mida inimesed ei ole võimelised õpetama. Jeesus teadis rohkem, kui kirjatundjad ja variserid. Nad imestusid Jeesuse tarkuse üle. Jeesus ei olnud kirjatundjate ja variseride koolis käinud.

(Jh. 7: 15)

8.      Prohvetid tunnevad ära kuradi lapsed.

Prohvetid tunnevad ära kurjad ja pahatahtlikud inimesed, kes kuradit esindavad. Samuti tunnevad prohvetid ära need inimesed, kes on kasutatud kuradi poolt, kuradi poolt kontrollitud, et tuua halba ja hävitavat. Jeesus tundis sellised inimesed ära. Paulus tundis sellised inimesed ära.

Prohvetid tunnevad ära Jumala ja Tema Kuningriigi vaenlased.

(Jh. 8: 44: Ap. 13: 10 )

9.      Prohvetid vihkavad tühjade lubaduste teenistust.

Tühjade sõnade teenistus on verbaalselt asjade väljendamine, kus kuulutatakse truudust erinevatele asjadele, aga reaalseid tegusid ei järgne. Prohvetid tunnevad ära olukorrad, kus tegemist on silmakirjaliku austusega. Prohvetid ei salli olukorda, kus lubatakse, aga ei tehta.

(Luuka 6: 46; Mt. 23: 3; Mt. 15: 8)

10.  Prohvetid on näljased ja janunevad Jumala Õigsuse ja Õiguse järele.

Jumala Õiguse ja õigsuse järgi janunemine on üks põhilisi prohveti motivatsiooni allikaid. Igatsus teha seda, mis on õige. Prohvetid vihkavad õigsusetust. Prohvetid igatsevad kirglikult selle järgi, et asjad saaksid tehtud Jumala õiguses ning valed asjad saaksid õigeks pööratud. Prohvetid tunnevad sellistest tulemustest eriliselt rõõmu.

(Mt. 5: 6)
 

11.  Prohvetid ajavad taga vilju.

Jeesus otsis Iisraelist vilju. Jeesus needis viigipuu, sest see ei kandnud vilju. Iisrael oli sel ajal religioosne ja samas viljatu. Viljad on olulised nii Jumala jaoks kui ka prohveti jaoks. Prohvetid vihkavad viljatust. Prohvetid vajavad midagi enamat, kui jutte, jutlusi, palveid ja religioosseid tegevusi. Prohvetid ajavad taga viljakust. Viljatud tegevused kurvastavad prohvetit.

Jumal ütleb, et Ta eemaldab kõik selle, mis ei kanna vilja.

(Mt. 3: 8; Luuka 13: 7; Mt. 21: 19)

12.  Prohvetitel on Sügav Lähedus Jumalaga.

Intiimsus Jumalaga on prohveti tugevus. Prohvet teab, kuidas ammutada ja vastu võtta Jumala käest. Intiimsus on lähedane, vastastikuse tundmisega ja enamjaolt kirglik ja sügavate tunnetega isiklik suhe kellegi vahel. Prohvetid armastavad olla kahekesi Jumalaga. Prohvetitele meeldib teenida Jumala jalgade ees.

Prohvetid panustavad pidevalt sellesse, et neil oleks järjest lähedasem suhtlemine Jumalaga. Paast, palve ja Isanda teenimine.

(Ap. 13: 2; Ülemlaul 3: 3)

13.  Prohvetid Õnnistavad.

Mõned inimesed arvavad, et kõik prohvetid peaks tegelema inimeste needmisega, aga tegelikkuses armastavad prohvetid inimeste õnnistamist. Prohvetid armastavad rääkida õnnistussõnu inimeste üle, sest Jumal igatseb inimesi õnnistada. Jaakob õnnistas oma poegasid enne kui ta suri. Mooses õnnistas Iisraeli suguharusid õnnistussõnadega.

Prohveti Õnnistamine on väge täis. Inimese elu muutub täielikult ja saab tohutute õnnistuste osaliseks, kui prohvet õnnistab.

( 5 Mo. 33: 1; 3 Mo. 9: 23)
 

14.  Prohvetlik Atmosfäär on kui Oaas. (Eelim)

Oaas on kõrbes selline koht, kus on võimalik leida vett, veeallikaid, ojasid jne. Prohvetlik võidmine kannab endas värskendust, varustust, puhkust ja veega jootmist. Oaas on koht, kus kasvavad palmid. Eelim on pilt kõigest sellest. Eelim oli koht kõrbes, kus kasvas 12 palmipuud. Prohvetid armastavad tuua värskendust.

( Kohtumõistjate 4: 4-5; 2 Mo. 15: 27)
 

15.  Prohvetid kaevavad kaevusid.

Prohvetid kaevavad kaevu sinna, kus pole vett. Prohvetid ei salli olukorda, kui Vaimu asjad on kinni topitud ning peatatud. Prohvetid on nagu Iisakid, kes kaevavad lahti kaevusid, mis on kinni topitud. Prohvetid avavad kaevusid, mis on kusagil piirkonnas kinni jäänud patu, apaatsuse ja kompromissi tõttu. Prohvetid kaevavad ka uusi kaevusid ning avavad ka vanad. Prohvetid saavad vee voolama.

Prohveti võidmine avab sulgunud allikad ja kaevud ning vabastab Vaimu vee voolamise.

( 1 Mo. 26: 18)

16.  Prohvetid otsivad jõgesid.

Prohvetid armastavad Vaimu voolamist. Vaimu voolamist on sümboliseeritud jõe voolamisega. Jumala jõgi on prohveti jaoks oluline. Prohvetitele toovad rõõmu jõega kogudused ja jõega usklikud.  Prohvetid tahavad olla kindlad, et Jumala vägi voolab.

Prohvetid ei salli seda, kui Vaimu jõgi on ära blokeeritud. Prohvetid teevad kõik selleks, et eemaldada takistused, et jõgi saaks vabalt voolata. Prohvetid armastavad tugeva vooluga Vaimu jõgede voolamist koosolekutel.
 

Prohvetid tahavad näha oma piirkonnas Jumala jõge voolamas võimsa väega.

(Laul 46: 4; Jh. 7: 38)

Jõed, hoovused ja voolamine, elav vesi, Vaimu jõega kogudused, vaimsed tammid.
 

17.  Prohvetid mõtlevad „kastist väljaspool“.

See on metafoor, mis tähendab erinevat mõtlemist, ebatraditsioonilist lähenemist või lausa uuest küljest vaadet. Prohvetid ei mahu kasti. Prohveti kutsumine on meie telgivaiu laiendada, venitada meie mõtlemist, aidata meil murda kõik piirangud ja piiratus. Prohvetid on visionäärid. Prohvetid aitavad Jumala rahval tulla välja vanadest harjumustest ning sisse töötatud rutiinist. Prohvetid mitte ainult ei mõtle „kastist väljaspool“, vaid nad aitavad ka teistel kastist välja tulla.

Religioon ja traditsioonid võivad olla paljude jaoks kastideks, mida iseloomustavad limiteeritus, piiratud mõtlemine, mõttekõrgistused ja takistused.

18.  Prohvetid Armastavad Rhemat.

Piiblisse kirja pandud sõna on LOGOS. Kui Jumal võtab LOGOSE ja muudab need sõnad elavaks, siis neist saab RHEMA. On teatud kirjakohad, mis käivad täpselt Sinu isikliku elu teatud ajajärgu kohta. Prohvetid vabastavad RHEMA.

Kreekakeelne sõna „rhema“ tähendab „õhutust“. Rhema sõna on Piibellik väljend, mis osutab hulgale kirjakohtadele, mis „kõnetab“ usklikku elavalt.

(Mt. 4: 4)

Prohveti jaoks pole midagi hirmsamat, kui aegunud jutlustamine ja õpetamine.

Meil kõigil tuleb õppida Jumala Sõna. Prohvetid õpivad Jumala Sõna, et saada värsket Rhema sõna.

19.  Prohvetid on Jumala Valik, mitte inimeste valik.

Jumal valib väga erinevaid inimesi prohvetiteks.

Isand valib rumala ja jõleda, et teha tühjaks tarkade targutamist ( 1Kor. 1: 27-29) Taavet oli poisina karjane, keda ei märgatud. Aamos ei olnud prohveti poeg. Jumal valib prohvetiteks inimesi, kes inimeste standarti järgi selleks ei sobi. Prohvetite teenistus ei ole kujundatud inimeste poolt, vaid Jumala poolt. Jumala valik prohveti osas on tihtilugu tõsine väljakutse inimlikule uhkusele. Jumala valik sõitleb inimeste maist tarkust.

Jumal võib lausa kutsuda mässumeelse, et maha lõhkuda inimlikud traditsioonid.

(Laul 68: 19)
 
konspekteerinud ja tõlkinud Jana Naudi 09. 12. 2014

 

 

 

esmaspäev, 8. detsember 2014

APOSTEL JOHN ECKHARDT (VII OSA) „ASJAD, MIS KÄIVAD PROHVETI KOHTA.“ 

1.      Prohvetid konfronteerivad deemoneid, keda teised ignoreerivad.

Prohveti tundliku ja terava eristusvõime tõttu saavad paljud deemonid paljastatud. Prohvetid näevad deemoneid, keda teised ei näe. Prohvetid tegelevad radikaalselt ja otsustavalt deemonitega, keda teised inimesed ignoreerivad ega märka.

2.      Prohveti suu on Jumala kasutada.

Prohvetid ütlevad välja asju, mida teised ei taha rääkida.

Jumal puudutab prohveti SUUD. Ja kui Jumal puudutab kellegi suud, siis Ta paneb seeläbi oma väe ja autoriteedi selle inimese sõnadesse. Prohvetid palvetavad, laulavad, jutlustavad, õpetavad ja prohveteerivad. Nende suu on võitud. Nende sõnad on võitud. Nende palved on võitud. Nende laulud on võitud.

(Jeremija 1: 9)

3.      Prohveti kohta välja toodud paljud asjad käivad ka teiste teenimisandide kohta, aga praegusel ajastul on hädavajalik, et just prohvetid ja prohvetlikud inimesed tõuseksid.

Need väljatoodud asjad käivad ka apostlite ja teiste teenimisandide kohta, aga see materjal keskendub just prohvetitele, sest nemad on kõige enam valesti mõistetud ning nad ise pole mõningaid asju enda kohta veel ära tundnud. Me vajame kõiki ande, aga väga hädasti on tarvis, et just käesoleval ajal prohvetid ärkaks ja astuks esile. Prohvetlikkus peaks iseloomustama Kristuse Ihu liikmeid.

(4 Mo. 11: 29; Joel 3: 1)

4.      Prohvetitel ei ole mitte mingeid vabandusi.

Prohveti jaoks võib olla tema kutsumine hirmutav. Prohveti kutsumine kannab endas väga suurt vastutust. Ja mõned prohvetid üritavad leida vabandusi, et mitte astuda oma kutsumisse, aga Jumal ei taha selliseid asju kuulda.

Jeremija ütles: „ Ma olen liiga noor!“ Mooses ütles: „Ma pole piisavalt sõnaosav!“ Jumal vastas nendele mõlemale. Jumal teeb ka tee Sinu jaoks, ja Tema seisab Sinu eest ja Sinu seljataga, kui Ta on Sind kutsunud. Jumala Armust on küll. Ära karda. Sa suudad!

(2 Mo. 4: 10-11; Jeremija 1: 7)

5.      Prohveti süda on väga suur ja väga mitmekülgsete tahkudega.

Kõik need asjad, mis on senini välja toodud, näitavad väga selgelt, kui sügav ja lai on prohveti süda. Jumal on andnud prohvetile Oma südame. Prohveti süda on täielikult häälestunud Jumala südamelöökide järgi. Jumala süda lööb samas rütmis prohveti südamega. See teebki prohveti väga unikaalseks.

(1 Ku. 5: 9-10)

6.      Prohvetid vihkavad rumalust ja tarkuse põlgamist.

Prohvetit häirib tõsiselt see, kui inimesed ei aja taga tarkust. See puudutab ka kogudusi ja teenistusi, mis keelduvad tõest ning keelduvad kasvamast tarkuses ja Jumala tundmises.

( Hoosea 4: 6; Jesaja 5: 12-13 )

7.      Prohvetid ei suuda taluda võltside ja silmakirjalike pastorite seltskonda.

(Jeremija 50: 6)

8.      Prohvetid vihkavad võltsi ja valet.

Prohvetid armastavad tõelist ja ehtsat.

Vale apostlid, valeprohvetid, vale õpetajad, valed karjased, valed piiskopid, valed vennad, valelikud süüdistajad, valetunnistajad, valeõpetused- kõik see häirib prohvetit. Prohvet ei suuda end siduda võltsi ja vale teenistusega. Valed teenistused tekitavad prohvetis meelehärmi. Ja prohvet soovib päästa inimesi valede teenistuste käest. Prohvet annab Sulle märku, et Sul tuleb sealt lahkuda. Prohvet aitab Sul leida tõelise.

(Jesaja 59: 13)
 

9.      Kuidas teha vahet õige ja vale prohveti vahel.

Prohveti üks osa teenistusest on eristada tõelist väärast. Prohvetid vihkavad valet ja pettust.

Valeprohvet on ahne ja ablas/ Tõeline prohvet vihkab ahnust

Valeprohvetid on kadedad ja saamahimu valdab neid / Tõeline prohvet vihkab kadedust

Valeprohvetid  solvavad ja teotavad / Tõelised prohvetid vihkavad igasugust väärkohtlemist ning solvamist

Valeprohvetid on kontrollivad/ Tõeline prohvet vihkab kontrolli

Valeprohvetid on ülbed ja uhked/ Tõeline prohvet on alandlik

Valeprohvetid ei suuda tuua esile häid vilju/ Tõeline prohvet peab oluliseks viljade esile toomist

Valeprohvetid on petlikud ja petjad/ Tõeline prohvet tunneb pettuse ära

(Matteuse 7: 15-16; 2 Kor. 11: 20)

10.  Prohvetid on sarnased üle maailma.

Kuigi iga prohvet on unikaalne ja eriline, iseloomustavad neid ühesugused tunnused ja omadused. Iga rahva hulgas on prohveteid ja prohvetlikke inimesi. Igas linnas on neid. Igas piirkonnas on neid. Nad on iga põlvkonna keskel. Prohvetid on osa ülemaailmsest prohvetite kogukonnast.

Prohveteid üle maailma kurvastavad samad asjad, õhutavad üles samad asjad, rõõmustavad samad asjad ning panevaid nutma samad asjad.
 

11.  Prohvetid puudutavad nii minevikku, olevikku kui ka tulevikku.

Prohvet tuletab Sulle meelde, kust Sa oled tulnud.

Prohvet räägib väga selgelt sellest, kus Sa praegu asud.

Prohvet annab Sulle teada, kuhu Sa oled minemas.

Prohvetid puudutavad kõiki ajajärke, sest Jumal on liikumas Sinu minevikust Sinu olevikku ja ka Sinu tulevikku. See on inimese elu. Jumal on huvitatud kogu Sinu elust (minevikust, olevikust, tulevikust). Prohvetid suudavad näha Sind kõigis neis aspektides.

Prohvetid pidevalt tuletasid Iisraeli rahvale meelde, kust Jumal nad välja tõi, kus nad olid hetkel ning prohvetid andsid teada ka tulevikust.

12.  Prohvetid Armastavad Ustavust.

Prohvetid otsivad ustavaid. Prohvetid armastavad ustavust. Prohvetid tunnevad rõõmu ustavatest. Ustavad on need, kes on järjekindlad Jumalaga. Ustavad on need, kes kompromissitult teenivad Jumalat. Prohvetid kurvastuvad truudusetuse pärast.

Prohvetid julgustavad ustavaid. Nad tuletavad ustavatele meelde Jumala õnnistusi ning Jumala Ustavust. Prohvetid julgustavad ustavaid liikuma edasi, hoolimata takistustest ja tagakiusust. Prohvetid jutlustavad ustavusest.

(Ilm. 2: 10; Laul 12: 1; Õp. 28: 20)

13.  Prohvetid paljastavad vaenlase plaane.

Eliisa hoiatas Iisraeli Kuningat vaenlase plaanide suhtes. Eliisa kuulis seda, mida vaenlaste kuningas rääkis oma magamistoas. Prohvetitele võib Jumal anda väga selge arusaamise vaenlase plaanidest.

( 2 Ku. 6: 10-12)

14.  Prohvetid räägivad, et julgustada murelikke ja väsinuid.

Prohvetid armastavad nõrkade teenimist. Prohvetid on läkitatud nende juurde, kes on nõrgad. Prohvetid on täis kaastunnet ja armastust nõrkade ja väsinute suhtes. Prohvetid toovad julgustust. Prohvetid toovad värskendust väsinule. Prohveti lähedal väsinu ja nõrk saab uut rammu.

Prohvetid tunnevad nõrga ja väsinu koheselt ja väga kiiresti ära. Prohvetid on nende asjade suhtes väga tundlikud. Nõrgad võivad olla kurvad, väsinud, tüdinud ja julguse kaotanud.

(Jesaja 50: 4)

15.  Prohvetid usuvad täpsetesse juhtnööridesse.

Prohvetid tahavad teada õiget teed. Prohvetid on huvitatud sellest, kuhu ollakse minemas. Prohvetitele ei meeldi ringiratast kõndimine. Prohvetitele ei meeldi minna tagasi. Prohvetitele ei meeldi minna vales suunas. Prohvetid taotlevad igal ajal õiget suunda. Prohvetid on võimelised andma õige suuna.

Prohvetid armastavad üksnes Jumala KIIRTEED. Prohvetid ütlevad rõõmsalt: „ See on see tee!“

(Jesaja 30: 21; 35: 8)

16.  Prohvet teab, kui Püha Vaimu on kurvastatud.

Püha Vaimu on võimalik kurvastada ja kustutada. Ef. 4: 30 ühes ingliskeelses tõlkes ütleb: „ Ärge kurvastage Jumalat. Ärge murdke Tema südant. Tema Püha Vaim liigub ja hingab Teie sees, Ta on osa Teie kõige intiimsemast sisemisest olemusest. Püha Vaim vormib Teid Tema meele järgi. Ärge võtke sellist kingitust ja andi iseenesest mõistetavana.

Prohvetid kurvastuvad sügavalt kui Püha Vaim kurvastub.

(Ef. 4: 30, Jesaja 63: 10)

17.  Prohvetid kuulevad Väga Vaikset Häält.

Mõnikord Jumal ei ole tuules ega maavärinas ega tules, aga hoopis väga vaikses hääles. Prohvetid kuulevad seda tasast sosinat ka keset suurt tuult ja maavärinat ja keset tuld. Prohvet ei ole tõmmatud kaasa välisest dramaatilisusest, aga on võimeline kuulma seda väga vaikset häält. Prohvetitel on vaja neid aegu, kus nad jäävad tasaseks Jumala ees. On asju, mida me kuuleme Jumalalt ainult siis, kui me jääme väga vaikseks ja kuulame tähelepanelikult, mida Tema on ütlemas sügaval meie sees.

Jääge vaikseks, prohvetid, ja kuulge, mida Jumal on Teile rääkimas tasasel sosinal.

( 1 Ku. 19: 11-13)

18.  Prohvetid jõuavad probleemi juurteni.

Mis on probleemi juur? Mis on peidetud katte alla? Juured on peidetud, aga nad on allikaks sellele, mis kasvab esile. Ristija Johannes tuli, et kirvega raiuda juurteni.

Kas juureks on mässumeelsus? Kas juureks on hirm? Kas juureks on andestamatus? Kas juureks on kibestumus? Kas juureks on uhkus? Kas juureks on tõrjutus? Kas see taim on istutatud Jumala poolt?

Prohvetid ei tegele pealikaudsete asjadega. Prohvetid võtavad ette juurte küsimused.

(Jeremija 1: 10, Matteuse 3: 10, Matteuse 15: 13)

19.  Nendel, kes vihkavad prohveteid, on palju eelkäijaid.

(Mt. 23: 29-32)

20.  Prohvetid Tunnevad Ära Olukorra, kui Jumala Auhiilgus lahkub.

See on hämmastav, kuidas mõned inimesed suudavad rahulikult jätkata ka siis, kui Auhiilgus on lahkunud. Prohvet ei suuda teeselda olukorda, justkui Auhiilgus oleks kohal, kui tegelikult on Jumal oma Ligiolu ära tõmmanud. Hesekiel nägi Auhiilgust tõusmas ja lahkumas. See on väga kurb päev, kui Jumala Ligiolu ja Auhiilgus lahkuvad.

(Hesekiel 10: 18; 1 Sa. 4: 21)
 
konspekteerinud ja tõlkinud Jana Naudi 08.12 2014