pühapäev, 31. mai 2015

Jennifer Eivaz „Kas Sa Oled Prohvet? Siis On Sind Kutsutud Tegema Eestpalvet!“
 

Kui Jumal on Sind kutsunud prohvetiks, siis on Ta kutsunud Sind JUHTIMA ning TEGEMA EESTPALVET Sinule määratud autoriteedi raamides. Igale prohvetile on antud oma ülesanded, millel on kindlad piirid. Midagi sarnast on võimalik märgata apostel Pauluse elus. Ta ütles, et ta on väga hoolikas selles, et mitte mõelda ülemäära endast, vaid et meil tuleb jääda nende ülesannete raamidesse, mida Jumal on meile määranud ja andnud teha (vaata 2Kor. 10: 13). Sõna, mida siin kontekstis kasutatakse- mõõdupuu (inglise keeles: ala, sfäär)- on kreekakeelne sõna „metron“. See tähendab mõõtu ja piiratud kogust.

Prohvetit on kutsutud „valitsema“ oma vaimsetes ülesannetes koos apostlite, evangelistide, pastorite ja õpetajatega. Prohveti roll on juhi roll ( vaata Ef. 4: 11). Prohvetid valvavad oma ülesannete üle, prohveteerivad sellest lähtuvalt, teevad eestpalvet sellest juhituna ning saadavad korda teisi ülesannetega vastavuses olevaid asju. Teha eestpalvet tähendab palvetada ning sekkuda ja vahele  astuda teiste kasuks. Kõigepealt kuuleb prohvet Jumala käest määratud ülesande kohta. Jumal võib näiteks paljastada mingi probleemi. Teinekord võib Jumal aga avaldada, millist „uut asja“ on Tema esile toomas. See, mida Jumal avaldab, muutub tihtilugu prohveti elus eestpalve vundamendiks.

Näiteks kui Jumal valmistus hävitama Soodomat ja Gomorrat, siis esmalt korraldas Jumal sellest rääkimiseks Aabrahamiga kohtumise. Jumal ütles: "Kas peaksin varjama Aabrahami eest, mida tahan teha! Aabraham saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks….“(1Mo. 18:17-18). Aabraham hakkas koheselt tegema eestpalvet Isanda ees, et linna päästa ning ta hakkas Jumalaga läbi rääkima, mis tingimustel peaks linn alles jääma.

Abraham:  Ehk Sa säästad linna, kui sealt on võimalik leida 50 õiget?

Jumal: Jah, olen nõus.


Abraham: Aga mis siis, kui seal on 30 õiget?
Jumal: Jah, ka sellega olen nõus.


Abraham: Kümme?
Jumal: Ma ei hävita seda linna, kui seal on kümme õiget.

See viimane lause oli Jumala lõplik otsus Soodoma ja Gomorra kohta. See oli Jumala lõplik käsk ja deklaratsioon peale seda, kui Ta oli asjad läbi rääkinud prohvet Aabrahamiga. Selles linnas ei leidunud kümmet õiget ning tagajärjeks oli linna hävitamine. Aga enne hävingut tuli sellesse linna kaks inglit, et sealt välja viia Aabrahami sugulane Lott oma perega. Ma tõin praegu selle vaatenurga sellest loost esile seetõttu, et näidata, kui tihedalt on ingellik sfäär seotud Jumala prohveti tegevusega.

Kui põhiline ülesanne saab rajatud prohveti elus, siis kuidas prohvet kuuleb Jumala Sõna? Heebrealastele 1: 1 ütleb, et Jumal räägib väga paljudel erinevatel viisidel! Aabrahamil ja Jumalal olid palgest palgesse vestlused/ dialoogid. See võib olla tõeliselt värskendav, aga Tema hääl võib tulla esile ka suure mitmekesisusega. Ma olen avastanud, et Jumala hääl on tihtilugu kaetud ja varjatud, mis põhjustab selle, et ma muutun tähelepanelikuks ning hoolikaks. Isegi prohvetid ei pruugi alati ära tunda prohvetlikku sõnumit, kui see ei tule piisavalt dramaatilisel viisil. Absoluutselt kindlasti räägib Jumal väga dramaatilistel viisidel. Aga samas on Ta võimeline rääkima väga võimsalt ka läbi vaikse ja tasase hääle. Ta isegi peidab vahel oma prohvetliku sõnumi ilmalike ja harilike asjade sisse. See prohvet, kes tõeliselt ja lähedaselt tunneb Jumalat, on võimeline eristama ja ära tundma Jumala hääle ka sellistes asjades, mida teised üldse tähele ei pane.

Prohvet hakkab koheselt vestlema (pidama dialoogi) Jumalaga nende asjade suhtes, mis Jumal on avaldanud. See võib sarnaneda Aabrahami vestlusega või olla sellest täiesti erinev. Aga üks asi on kindel, see vastastikune läbirääkimine põhineb lähedusel, suhtes prohveti ja Jumala vahel. Näiteks minu dialoogid Jumalaga tavaliselt põhinevad sellel, et ma tahan sügavuti mõista ja aru saada. Jumal annab mulle tihtilugu Sõna müsteeriumi näol (see on midagi meeltele tabamatut ning seda on raske lahti seletada), mille mõistmiseks ja lahti lukustamiseks tuleb mul intensiivselt otsida Jumalat, et esile tuleks täielik selgus.

Kui prohvetlik sõnum saab täiel määral tuvastatud, siis prohvet „läkitab selle välja“. Seda on võimalik teha kas verbaalselt, lauluga, kirjutiste või artiklite läbi, juhtnööride või prohvetliku akti läbi, või mõnel muul viisil. Ükskõik, mil viisil see vabastatakse, Piibel räägib sellest, et kui see on välja läkitatud, siis see on edukas seal, kuhu see on saadetud (Jesaja 55:11). See ongi viis, kuidas prohvet rajab teed, sätib piirid paika ning jagab vaimses sfääris laiali ülesanded ja kohustused ning valitseb talle antud vaimsete eesmärkide ja ülesannete raames. See ei ole tavaline sõnum, mida nad välja läkitavad. See on prohvetlik sõna, mis kannab endas loovat sisu ja autoriteeti.

Kuidas Võib Jumala Hääle Kuulmine ja Eestpalve Välja Näha Just Sinu Jaoks

Ma tahan jagada Sinuga isiklikku näidet.

Sellel korral läks mul päris tükk aega, et tähele panna seda „lühifilmi“, mis minu kujutlusvõimes hakkas esile tulema. See nägemus kestis heal juhul vaid paar sekundit, aga see kordus päeva jooksul mitmeid kordi. See, mida ma nägin, oli stseen emakarust, kes võitles oma poegade eest. See meenutas mulle seda karu, kes on California osariigi lipu peal. Aga ma lihtsalt ei saanud aru sellest, mida ma nägin. Lõpuks see kujutluspilt enam ei käinud ringi mu peas ja tundus, et sellele mingit järge ei tulnud.

Aasta hiljem tuli Inglismaalt meie kogudusse rääkima üks Jumala sulane. Ta hakkas meiega jagama prohvetlikku sõna selle kohta, mis ta sai Jumala käest 2007.aastal California osariiki tabava ärkamise kohta. Tema prohvetlikus sõnas jagunes osariik kolme tsooni: Põhi, Kesk ja Lõuna, ning igal osal olid oma iseloomulikud jooned. Keskosa, kus mina elan, hakkas ta kirjeldama sellisel viisil, et ma olin sügavalt hämmastunud, sest ta kirjeldas väga täpselt meie unikaalset vaimset kliimat.

Sellel ajal, kui see Jumala sulane rääkis, hakkas minu sees minu südames ringi käima minu kodukoha kohta: California, tõuse üles! Sa oled Päikesepaiste osariik! Poeg saab särama Sinu kohal!

Mõni kuu hiljem ühel hilisõhtul, kui ma olin trükkimas oma arvuti taga, kogesin ma korraga tugevat ligiolu. See oli ingli ligiolu. Ma kukkusin näoli klaviatuuri peale. Inglid kannavad endaga Jumala Auhiilgust, mis väga tugevalt mõjutab Sinu füüsilist ihu (vaata Taanieli 8: 18, Hesekiel 1: 28, Ilmutuse 1: 17). Jumal andis mulle väga täpsed ja spetsiifilised juhised, kuidas teha eestpalvet oma osariigi eest.

See oli minu „metroni“- mõõdu ehk ala- alguseks. Ma astusin välja ning korraldasin palvekoosolekuid terve nädala oma koguduses lihtsalt selleks, et otsida Jumalat kõigi nende asjade pärast. Ma olin nii meeldivalt üllatunud, et nii palju erinevaid kogudusi liitus minuga sellel üritusel, mis sai alguse tegelikult sellest väiksest nägemusest, mis käis ringi minu peas. Kõik rääkis mulle sellest, et see visioon on reaalne ning et mul oli võidmine Jumala käest just selle ülesande tarvis.

Mida Jumal rääkis väga spetsiifiliselt kõige selle kaudu? Ta oli mind ja minu kogudust kutsumas palvetama meie osariigi laste eest. Kui lastel läheb hästi, siis Californial on tulevikku. Kui neil ei lähe hästi, siis on osariik kadunud. Me hakkasime hüüdma uue põlvkonna pärast, nagu emad otsivad oma kadunud lapsi. Kui kurjad ja perverssed seadused ja määrused võeti vastu, mis puudutasid meie haridussüsteemi, siis hakkasime tegutsema nagu emakarud, kes võitlevad oma poegade eest. Me palvetasime, me tegime kampaaniaid, et võidelda tugevalt selle eest, et kindlustada see, et meie linn ei lähe selle kõigega kaasa.

Nendel väga intensiivsetel aegadel külastasid mind inglid, deemonid ja igasugused muud võimalikud asjad. Me olime silmitsi nii karmi vaimse sõjapidamisega, et meid tabasid igasugused väga veidrad ja väga kurjad asjad, mida ma isegi ei oska enam kirjeldada kogu selles kontekstis. Jeesus alati võitis kõigil neil juhtudel, aga see vaimne lahing laste pärast oli väga reaalne. Me jätkuvalt seisame ja võitleme oma osariigi eest, aga meie „metron“ on nüüdseks juba laienenud. Ja samal ajal, kui meie „metron“- ala, mõõt- laieneb silmnähtavalt, paneme me jätkuvalt esimesed asjad esmasteks ning otsime kõiges Teda, et mõista, mida meil tuleb teha.

See siin oli praegu vaid üks näide paljudest võimalikest näidetest, kuidas Jumal tegutseb läbi Oma prohvetite, et juhtida ja teha eestpalvet oma ülesande raamides.

Kas Sa oled prohvet? Kui oled, siis Sul on valitsev/juhtiv roll, mida vaimses sfääris koheselt ära tuntakse. Sa leiad ennast keset kirglikke eestpalveid, et näha Jumala Kuningriigi häid asju esile tulemas Sinu „tsoonis“. Ja inglid tegutsevad vastavalt sellele, kuidas Sina tegeled vaimse sfääriga läbi oma elu-andva eestpalve. Ja tunne ära see, et Jumal on halastaja ja armuline, kui Sina seisad Tema ees, peale käies (nõudes), et linnad ja rahvad saaksid päästetud.
 
tõlkinud Jana Naudi 31.05.2015

Brian Simmons: „Jumal igatseb, et Tema rahvas tunneks Tema Armastust“


 

 

Ma kuulen Jumalat sosistamas…

 

„Ma tahan Sulle õpetada, kuidas armastada. Minu Armastus on tohutu ja lõppematu. See avab Sinu südame tõeliselt mõistma Minu teid ja aru saama sellest, kuidas Mina töötan inimsüdametes. Armastada- see tähendab näha selge visiooniga.“

„Ilma Armastuseta Sa komistad pimeduses. Isekus sureb, kui Minu Armastus täidab Sinu südame. Testid, millest Sa läbi lähed, on tegelikult Armastuse testid- anda teistele vabalt, nagu Sa ise oled vabalt vastu võtnud. Armastus on see, mis annab Sulle võidu Sinu lahingutes ning rahustab Sind maha kõige selle keskel, mis põhjustab muret. Nii, nagu Mina olen Sulle üha uuesti ja uuesti andnud lahkesti Oma Armastust, nüüd on Sinu kord anda ja anda ja veelkord anda.“

„Kui Sina elad Armastuses, siis saan Mina ennast näidata läbi Sinu elu ja läbi Sinu sõnade. Sinu ümber on palju neid, kes vajavad Mind, nii et Armasta neid ja nad näevad Mind. Ilmutus tõest saab tulla vaid läbi Armastuse.“

„Mina ei ole andnud Sulle hirmu vaimu, vaid Armastuse Vaimu. Minu Püha Ligiolu voolab välja Sinu südamest, kui Sa voolad üle Minu Armastusest. Paljud üritavad Sind eemale tõmmata ja kõrvale juhtida sellest Varandusest, aga Sinu silmad on tugevalt Minu peal ning Mina hoian Sind tugevalt Oma Armastuses.“

„Suurim varandus, mida Sa eales saad vastu võtta, on Minu Armastus. Joo palju sellest Allikast, kuni Sa oled tõstetud kõrgemale igast kiusatusest ja kõigist tähelepanu kõrvale juhtivatest asjadest. Minu kõigile Armastajatele on Taevas avatud, et nad tuleks ja jooks kõike seda, mida nad igatsevad. Nii et tule. Saa üles tõstetud Minu Armastuses nii, et kõik muu muutub teisejärguliseks.“

„Selle maailma nõudmised saavad vaigistatud Minu Armastuses, sest Minus peitub kogu Sinu varustus, et rahuldada Sinu vajadusi! Ma olen Sulle ju tõotanud, et Mina muudan Sind täielikult seestpoolt väljapoole. Luba Minu Armastusel teha sügavuti ja veel põhjalikumalt Sinu sees tööd ning muutus, mida Sa oled igatsenud, tuleb esile. Minu Armastusel on vägi võita kõik see,  mis teeb Sulle muret. Nii et täna Ma uuendan Sulle oma tõotuse: „Mina muudan Sind täielikult Oma Armastuse kaudu!“


Johannese 13: 1 The Passion Translation

Jeesus teadis, et õhtu enne Paasapüha on Tema viimane õhtu enne seda, kui Ta lahkub siit maailmast, et tagasi minna Oma Isa juurde. Läbi kogu selle aja, mis Ta oli koos oma jüngritega, demonstreeris Jeesus neile oma sügavat ja õrna armastust. Ja nüüd oli kätte jõudnud aeg, kus Ta igatses näidata neile Kogu Oma Armastuse Täismõõtu.“
 
 
tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 31.05.2015

Jennifer Eivaz „ Prohvet Tunneb/Mõistab Aegu ja Hooaegu“


 

 
 

Kui Jeesus on Sind kutsunud prohvetiks, siis Ta on Sind kutsunud JUHTIMA, EESTPALVETAMA ja TUNDMA/ MÕISTMA AEGU JA HOOAEGU. Iga prohvet hoiab vaimseid Taeva võtmeid teatud spetsiifilisel „metronil“. „Metron“ on kreekakeelne sõna, mis tähendab mõõtu  ja piiratud kogust.  Apostel Paulus oli teadlik oma „metronist“ ja oli väga hoolikas selles, et jääda Jumala määratud „alasse“ ning selle tulemusel oli Pauluse teenistusel tohutu mõju (Vaata 2 Korintlastele 10:13).

Prohvetid oma agaruses võivad mõnikord hakata tegutsema väljaspool neile määratud ülesannet. Kõige paremal juhul on raisatud prohveti aeg, energia ja raha, kui ta on püüdnud panna midagi juhtuma, milleks ta tegelikult pole Jumala poolt määratud. Aga äärmuslikul juhul paneb prohvet end sel moel ohtlikkusse olukorda, kus kaob turvalisus, kui nad triivivad eemale oma ülesandest ning sel moel astuvad välja Jumala kaitse alt.  Selline näide on prohvet Joona

Minu põhiline mõte on: See on oluline, et Sa teaks oma „metronit“-mõõtu, ala- ning hoolitseksid selle eest hästi, kui  Sa tahad kogeda seda, kuidas Jumala poolt antud teenistus/ülesanne mõjutab ümbritsevat nii, nagu Jumal on Sulle määranud.

"Mis Ajal Me Elame?"

Igal prohvetil on vaja seda küsida. Prohvet valvab ja hoolitseb aegade ja hooaegade eest oma vaimsete ülesannete raames. Prohvet Habakuk demonstreeris seda põhimõtet, andes meile juhised, et me kirjutaksime praegu üles visiooni, isegi siis, kui see pole käesoleva ajahetke jaoks, vaid määratud mingiks ajaperioodiks tulevikus (Vaata Habakuk 2: 2-3). Jumal on väga aktiivselt tegutsemas Oma eesmärkide täitmise kallal kronoloogilises ajas, aga Jumal, kes istub väljaspool aega, võib ka sekkuda kronoloogilisse aega, et vabastada Oma määratud hooaeg.

Näiteks Haggai raamatus ei uskunud Iisraeli rahva jääk seda, et kätte on jõudnud aeg, et taas üles ehitada Isanda koda. Nad ehitasid oma kodasid ja jätsid Jumala koja hooletusse ning seetõttu nad tegutsesid omaenda kahjuks ja kaotuseks. Ja siis rääkis Jumal prohvet Haggaile määratud ajast. Kätte oli jõudnud „NÜÜD“, et üles ehitada Isanda koda! Prohvet Haggai tegutses selle Sõna põhjal ning algatas edukalt rahva keskel uue hooaja. Rahvas astus Jumala määratud aega ning ehitas üles templi ja prohvet Haggai seisis rahva kõrval, et neid julgustada olema tugevad ning tegutseda!

Ükskord andis Püha Vaim mulle nägemuse meie eelmise linnapea kohta. Ajal, mil ma nägin seda nägemust, oli see linnapea olnud oma kohal järjest kaks valitsemisaega ning tal oli väga hea reputatsioon. Mul ei olnud selle linnapea otsuste ja käitumise suhtes mitte mingeid etteheiteid, ning minu teada polnud ka teistel inimestel selle linnapea vastu mitte midagi. Enne kui ma edasi jutustan, tahan ma selgitada seda aspekti, et mõnikord baseeruvad meie „nägemused“ meie endi eelarvamustele; See on ülioluline, et meil oleks nendes asjades täiesti puhas süda, enne, kui me hakkame  midagi kuulutama või tegutsema mingis suunas.

See nägemus oli nagu lühifilm, mis haaras mõneks sekundiks kogu minu kujutlusvõime ning siis hakkas see kõik korduma. Ma nägin ennast sisenemas Linnavalitsusse, ma võtsin seal oma käe pealt kella ja viskasin selle põrandale. Kui ma olin seda teinud, siis ma kuulutasin linnapeale õnnistust ning tema ametiaja lõppu. Kuna ma ei olnud kunagi varem sellisel moel toiminud valitsemas oleva isiku suhtes, et kuulutada tema ametiaja lõppu prohvetliku aktina, siis ma otsustasin kaasata mõned inimesed, kes oleksid tunnistajatena juures.

Peale palvekoosolekut kõndisin ma meie Linnavalitsusse koos koguduse juhtkonna liikme ja tema naisega ning ma toimisin täpselt nii „lõpetamise tseremoonial“, nagu ma olin näinud seda nägemuses. Mõne nädala pärast hakkas kohalik ajaleht avaldama artikleid sel teemal, et tõenäoliselt ei valita seda linnapead enam järgmiseks valitsemisajaks. Püha Vaim oli andnud juhtnöörid selleks, et kutsuda esile uus hooaeg kohalikus omavalitsuses ning Jumal andis mulle prohvetliku ülesande juhatada sisse see määratud aeg.

Prohvetitel on vaja eristada, millal on õige aeg õige sõna tarvis. Koguja kolmas peatükk annab meile nimekirja neljateistkümne vastandiga koos juhistega selle kohta, et kõige jaoks on olemas oma hooaeg ja ajastus. Mis on selle peatüki mõte? Põhiline mõte on selles, et õige sõnum ühe hooaja kohta on vale sõnum teise hooaja kohta. Näiteks on olemas üks hooaeg, kus meil tuleb üles ehitada ning teine hooaeg, kus meil tuleb lammutada. Ühel ajaperioodil võib Jumal kutsuda meid võitlema ning teisel ajaperioodil Ta kutsub meid hoopis puhkama. Prohvetina on meil vastutus nõustada neid, kes hoiavad kramplikult kinni oma prohvetlikust sõnumist, mis tegelikkuses on juba „parim möödas“ ehk aegunud. Prohvetlikel sõnumitel on oma säilivusaeg ning neist tuleb lahti lasta siis, kui nende rakenduse hooaeg on läbi. Prohvetid kuulutavad uusi sõnumeid uue ajaperioodi jaoks, mis varustab siis Kristuse Ihu värske õli ja ilmutusega.

Kuidas me prohvetina tunneme ära, mis hooaeg on? Ainus, kes hoiab enda käes aja võtmeid, on Püha Vaim ning Tema teeb väga ustavalt koostööd Jumala prohvetitega, et ilmutada seda, mis aeg ja ajastus on parasjagu käes.

      Mis Ajaperiood On Praegu?

Kui keegi küsiks praegu minu käest, mis aeg on prohvetlikult praegu, siis ma vastaksin, et kõigi asjade taastamise aeg (vaata Markuse 9:12 ja Apostlite tegude 3:21). Prohvet Malakia toob välja selle, et Eelija vaim  tuleb, et juhatada sisse väga tähendusrikas perekondade vereliinide õnnistuse taastamine (vaata Malakia 3: 23-24). See põhimõtteline muutus suunab ka meie tähelepanu ära perekondade needuste murdmiselt sellele, et me oleksime võimelised päriselt avastama ning vastu võtme neid päranduslikke vaimseid õnnistusi, mis kuuluvad meie perekondadele.

Ma annan Sulle ühe näite. Sellel aastal ma rääkisin koosolekul, kus olid kohal ühe piiblikooli tudengid. Korraga hakkas mulle eriliselt silma üks noormees, kes istus päris ees ning ma tundsin vaimselt ära selle, et tema elu üle olid väga eriliselt iseloomulikud õnnistused. Ma nägin tema üle võidmist olla „suguharu juht“ ja „nägija prohvet“. Ma küsisin nendelt tudengitelt ühe plaanivälise küsimuse, mida ma olen julgenud küsida vaid ühel avalikul teenistusel. Ma küsisin, kas keegi on läbi elanud selliseid mälestusi, mille kohta nad teavad, et need pole nende isiklikud mälestused, vaid need on eelmiste põlvkondade poolt pärandatud mälestused?

Ma teadsin juba vastust, aga jää nüüd tähelepanelikult minuga. See noormees oli ainus, kes tõstis käe. BINGO! Täkkesse! Ja korraga ma teadsin kogu lugu ühe hetkega. Ma sidusin esivanematelt päritud valed rituaalid ja ebajumalate ülistamise tema perekonnaliinis. Selles perekonnaliinis oli okultne vangistus, mis tootis perekonna needust ning selle üheks väljenduseks olid pärandatud imelikud mälestustega nägemused.( Ma olen näinud selliseid „pärandatud mälestusi“ ka seoses mõningate vabamüürlaste perekondadega). Ja perekonna õnnistused olid aga maetud kõigi nende pärandatud needuste alla. Selle noormehe üle oli tõelise juhi võidmise mantel ja tema „suguharu“ ja ehtne nägija võidmine käis sellega kaasas. Ma hakkasin seda esile kutsuma, sest Jumal tahtis taastada selle noormehe vereliini õnnistusi.

Kõikvõimas Taeva Jumal kuulutas Aabrahami üle, et tema kaudu saavad kõik perekonnad maa peal õnnistatud. Meil on Aabrahami õnnistustele ligipääs läbi usu Kristusesse Jeesusesse (Vaata Galaatlastele 3: 9).Need õnnistused, annid ja võidmised tulevad tihtilugu esile just perekondadele omaste tunnusjoonte kontekstis. On väga selgelt võimalik märgata, et mõned perekonnad on eriliselt andekad muusika valdkonnas, teised poliitilises sfääris, kolmandad on õpetajate suguvõsast, siis on seal vaimsete juhtide perekonnad jne. Isegi kui Sa oled ilma jäänud oma füüsilisest perekonnast, siis Sinule omased vereliini õnnistused on säilitatud Kristuses. Meil on võimalik neid taasavastada ning uuel moel üles korjata.

Mõtle korraks just praegu oma perekonna sugupuu peale. Kas selles sugupuus on olemas tugev kalduvus just teatud andekuse, võimekuse või mõjuvõimu poole? Ja kas Sa oled samal ajal kogenud oma perekonnas sügava lõhestatuse lahinguid? Kas Sa saad aru, mille pärast tegelikult see lahing käib? See on Sinu vereliini õnnistuste pärast! Sellel põhjusel on ka Jumal saatnud Eelija vaimu, et taastada vereliinid, mida saatan on saanud hävitada. Perekondade õnnistuse taastamine mängib olulist rolli ka kogu maa taastuses ning selle tõttu Jumal ongi taastamas kõiki asju.

Prohvetina on Sul vastutus võtta Jumala poolt määratud mõõdul juhi roll ning tihtilugu tähendab see seda, et Sul tuleb hallata (administreerida), teada anda (edasi anda ja vahendada),  juhendada (instrueerida, õpetada) ja ette valmistada Jumala rahvast, et nad oleksid võimelised astuma Jumala määratud ajastusse ja ajaperioodidesse. Esita isiklikult selline küsimus: „MIS AEG PRAEGU ON?“. Ja siis mine ja valmista Püha Vaimu abiga Jumala rahvast, et nad joonduks Jumala määratud asjadega.
 
tõlkinud Jana Naudi 31.05.2015

laupäev, 30. mai 2015

Brian Simmons: Jumal ütleb: „Minu Armastus On Kustumatu!“


Ma kuulen Jumalat sosistamas…


Kas Ma pole mitte Sulle tõotanud, et mitte miski ei suuda Sind eraldada Minu Armastusest? Taevas rullitakse kokku, mäed rapuvad ja langevad merre, aga Minu Armastust ei ole võimalik kõigutada, see on muutumatu. Ma olen hoidnud Sind kui Oma varandust ja Ma igatsen pidevalt Sinu järgi, nagu ka Sina oled hakanud igatsema Minu järgi. Tulekuumus on Minu sees, kõike neelav Armastuse Tuli, mida pole võimalik kustutada. See kirglikkus, millega Ma tegutsen Sinu elus, et Sa oleksid täielikult Minu oma, seda kirglikkust ei ole võimalik kuidagi vähendada ega kustutada. Igal hetkel, mil Mina kannan Sind, ei ole Sul vaja väriseda ega kartes otsida Mind pimeduse keskel, sest meie Sinuga oleme ÜKS.


Kui Sa oled keset raskuse ööd, siis Ma kutsun Sind puhkama Minu Armastuses. Ära mitte kunagi tõlgenda Minu Armastust olukordade alusel, vaid näe alati Minu Armastuse sügavust Minu Poja ohvri suuruses. Ma tõstsin Kolgatal Oma Poja Taeva ja maa vahele tunnustäheks Sinule, et Sa mõistaksid, et Minu Armastus on lõppematu ning et Mina andsin Oma Kõige Kallima selleks, et Mul võiksid olla Sina. Mitte miski ei suuda Sind eraldada Minu Armastusest. Mitte mingi valu ega surve, lein ega pettumus. Mitte miski pole Minu Armastusest võimsam.


Ma olen Sulle tõotanud, et Ma olen Sinu jaoks alati olemas, et Sind trööstida ja julgustada. Kas Minu Ligiolust ei piisa Sulle? Minu Ligiolu Auhiilgus katab Sind tegelikult iga päev, isegi siis, kui Sina ei tunne seda ära. Kui Sa oled janune, siis Mina annan Sulle Elavat Vett, kui Sa oled näljane ja igatsed rohkema järele, siis Mina annan Sulle Eluleiba ning Minu rahulolu toovat Rahu. Kui Sa tõstad oma palge, et vaadata ilma häbita Minu peale, siis Minu Armastuse Päikesepaiste puhastab Sind ning annab Sulle tugevust. Minu Armastuse salajased viisid on kandnud Sind läbi elu, nii et ära lase pettumusel eales elada oma mõtetes. Sest Mina olen Sinu Jumal, Kõikvõimas Armastaja, kes eales ei pöördu ära Sinu nõrgast südamest. Ma saan alati üles õhutatud Sind täiustama, kui Ma näen Sinu nõtrust. Mina kiitlen Sinu kasvamisest, sest Minu Arm, mis on valatud Sinu üle jätkuvalt, on see, mis viib Sind edasi suurema Valguse ja Suurema Auhiilguse sisse. Usalda Mind ja vaata, kuidas Mina tegutsen ja demonstreerin Oma Armastuse sügavusi.


Filiplastele 3: 20 The Passion Translation


Kinnitage oma kirglik andumus Taevasesse sfääri, kui me vaatame väga tähelepanelikult ainiti Oma Elu Andja, Isanda Jeesuse Kristuse peale.


Tõlkinud Jana Naudi 30.05.2015

neljapäev, 28. mai 2015

LANA VAWSER “ SOOSINGU, JOOVASTUSE JA ÕIGEKS MÕISTMISE PIDUSÖÖMING”


 

 


 

Laul 3: 9 The Passion Translation

“Minu Kangelane tuleb mind päästma, sest üksnes Isand, Jumal, on minu Päästja.

Millise vapustava soosingu ja joovastuse pidusöömingu korraldab Tema Oma rahvale!”

 

Ma nägin Jumalat katmas lauda Oma rahva jaoks ning see oli “õigeks mõistmise” laud. Seal, kus vaenlane on tulnud ja proovinud varastada, tappa ja hävitada läbi teiste inimeste sõnade, läbi reetmise, kadeduse, riiu ja läbi valesüüdistuste, seal on Isand sättimas valmis “õigeks mõistmise” lauda Oma rahvale, kes on praegu sisse pressimas.

Ma kuulsin hiljuti fantastilist Katherine Ruonala jutlust, kus ta rääkis sellest, kui oluline on “külvata oma valus”. Külvata selle sees, anda see valu Jumalale, kiita Teda oma valu keskel, sest me TUNNEME Jumalat Tema Ustavuses ja AULISES HEADUSES, et Tema taastab kahekordselt, Ta taastab nii, et meil on rohkem kui enne oli. SEDA ma kogesin täna Jumala südamest.

Sõnad, situatsioonid ja olukorrad, mis on üritanud raskusega rõhuda Jumala rahvast, kui tundub, et justkui oleks soosingust puudus, kui rõõmu ei jätku ning õigeks mõistmine tundub tohutus kauguses- NENDEL ALADEL kutsub Jumal Oma rahvast Suurema Soosingu, Joovastuse Pidusöömingu lauda, sest seal me näeme Tema absoluutset ja täiuslikku ilu. Selles lauas alistub Jumala rahvas Jumala Auhiilgusele ning Ainus Täiuslik Jumal mõistab seal Oma rahva õigeks.

Need alad/olukorrad, mis on põhjustanud suuri lahinguid koos sügava meeleheite ja  pettumusega- need kuivad alad- muutuvad elava vee allikateks, sest Ta kutsub Sind oma aulisele pidusöögile. Ta kutsub Oma rahvast pidulikele ja aulistele kohtumistele, kus nad näevad Teda taaskord uuel viisil, ning on seetõttu sügavalt liigutatud Taevases joovastuses.

(joovastus- suur õnnetunne, ülim rõõm ja rahulolu- dictionary.com)

Käesoleval ajaperioodil on Jumala rahva vastu tulnud palju meeltesegadust ning tähelepanu kõrvale juhtivaid elemente- raputa end nendest lahti. Raputa end lahti asjadest, mis üritavad ära varastada Sinu keskendumisvõimet, tähelepanu ja fookust. Jumala südames on nii sügav igatsus kohtuda Sinuga palju sügavamal tasemel. Terve atmosfäär on praegu “rase” kutsetest UUELE TASEMELE salajases paigas.

Jumal on praegu vormimas inimesi, kes on kõigutamatud, sest et nad on nii sügavalt juurdunud Temas!

Temaga pidulauas söömine muudab absoluutselt kõike!
 
tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 28.05.2015
 

Brian Simmons: Jumal ütleb: „Veeda aega koos Minuga!“


 

 

 

Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Kui Sina annad mulle aega, siis Mina annan Sulle tugevust. Need ajahetked, mil Sa räägid Minuga ja kuulad Mind, on täis igavikku. Minu Ligiolus ei ole nõrkust, kahtlusi ja kaksipidi mõtlemist. Oma Ligiolus Ma jõustan kogu Sinu olemust. Palju asju mõjutavad Sinu elu ja mõtteid, aga kui Sa tuled Minu Auhiilgusesse, siis Mina immutan Sind läbi kõige sellega, mida Sa kõige enam vajad- Oma Armastuse ja Tugevusega. Kui Sind saab nii kergesti häirida ja Sinu tähelepanu kõrvale juhtida, siis on väga oluline, et Sa tuleksid ustavalt ja järjepidevalt Minu juurde, et veeta koos Minuga aega.“
 

„Rahu, mida Mina annan, ei ole üldse võrreldav maapealse rahuga. See laiendab Sinu maapealse ajutise elu piire ja Minu Armutrooni eest voolavad Sinusse rahu ja vaikuse jõe voolud. See rahu jõgi ujutab üle Sinu hinge ning uhub ära lootusetuse ja valu sõnad. Astu sellesse rahu jõkke ja ammuta jõudu Minu Tõotustest, ja Sa ei pea pettuma. Kuula Mind ning Minu Rahust saab Sinu padi, millel Sa võid end välja puhata igasugustest ärevuse mõtetest.“

„Minu Armastuses oled Sa võimeline tegema kõiki asju, sest Minu Armastus on Sinu tugevus. Inimesed esitavad Sulle nõudmisi selle suhtes, kuidas Sa tohid kasutada oma aega ja kuidas Sa pead mõtlema. Aga Mina ootan, et Sa annaksid Minule võimaluse tõmmata Sind enda ligi. Mina ootan seda, et Sa paned Mind esikohale, ettepoole oma sõpradest ja perekonnast. Tule Minu ligi kui Minu armsam ja Mina annan kogu vajaliku armu neile, kes on Sinu jaoks kallid siin maa peal. Veeda aega koos Minuga, et Sa oleksid võimeline oma armsatele näitama Minu Armastust.“

„Mina annan Sulle tugevust, kui Sina annad Mulle oma aega. Oled Sa nõrk? Siis tule Minu Ligi ning ligune Minu Väes. Mitte üks inimene ei suuda Sind jõustada, sest nende omaenese relvad on väetid ja abitud. Usalda Minu tugevust, mitte teiste jaatamist. Vaata, kuidas Mina teen tööd Sinu südames, kui Sa „raiskad“  oma aega Minu Ligiolus. Ja siis Ma saadan Sind välja maa peal inimeste hulka kui Oma kingituse, kui Oma väärtusliku aarde, täis Minu Armastust.

Laul 27: 4; 8 The Passion Translation

On üks asi, mida ma igatsen Jumalalt väga,

Üks asi, mida ma ajan taga rohkem kui kõike muud.

Ma tahan omada Temaga elamise privileegi

Igal oma eluhetkel Tema kojas,

Imetledes Tema palge armastusväärsust,

Olles täis Aukartust,

Tundes rõõmu ja nautides Tema Auhiilgust ja Armu.

Ma tahan elada Temaga väga lähedaselt,

Nii, et Tema tunneb rõõmu igast minu palvest.

Isand, Jumal, kui Sina ütled mulle:

„Otsi Minu palet!“

Siis kogu minu sisemine olemus vastab:

„ Ma otsin Sinu palet kogu oma südamest!“

 
tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 28.05.2015

laupäev, 23. mai 2015

Adela Just “Õpetades Lapsi Palvetama” 
Laul 145: 4

“Põlvkond ülistab põlvkonnale Sinu tegusid,

Ja nad kuulutavad Sinu suurt vägevust!”

 

Kahe väikse hindamatu aarde emana, on minu suurimaks südameigatsuseks see, et minu laste elus areneks nende isiklik suhe Jumalaga. Vahel ma teen nalja ja ütlen: “ Te hakkate Jeesust armastama ja see hakkab Teile väga meeldima!” Me kõik teame, et päris nii see ei tööta. Meil kõigil tuleb Jumal valida täiesti vabatahtlikult iseenda jaoks, aga lapsevanemana me saame neid õpetada, suunata ja mis kõige tähtsam, luua võimalusi nende jaoks nende elus, et kogeda Jumala Ligiolu.

Ja loomulikult, üks kõige võimsamaid asju, mida me saame teha oma laste vaimse arengu jaoks, on see, kui meil endil on sügav isiklik suhe Jumalaga. Lastel on ebaharilik võime koheselt aru saada, kas keegi elab sellisel viisil, et ta räägib ühte, aga teeb hoopis teist. Kui me elame Jumalat austades iga päev, kui me võtame alandlikult vastu Tema korrigeeringud ning elame alistunult Tema autoriteedile, siis me õpetame oma lastele rohkem Jumala kohta, kui me eales suudame vaid sõnadega edasi anda.

Mis puudutab laste aitamist, et nendest saaksid palve inimesed, siis on olemas väga lihtsad ja praktilised viisid, kuidas me saame neid julgustada, et neil oleks pidevalt oma jutuajamised Jumalaga.

·        Tee palvest oma kõige esmane reageerimisviis igale väljakutsele ja läbimurdele, mis on seotud Sinu perekonnaga ja iga Sinu lapsega individuaalselt.

Jakoobuse 5: 13

“Kui kellelgi Teie seast on vaeva, siis ta palvetagu; kui kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule.”

See on väga väärtuslik õppetund Sinu laste jaoks, et nad võivad igal heal ja halval momendil päeva jooksul koheselt rääkida Jumalaga.

Kui keegi jääb haigeks, siis palveta. Kui kellegil on raskused sõpradega, siis palveta. Isegi kui tuleb arutada praktilisi viise, kuidas lahendada mingeid konflikte, õpeta oma lastele, et kõige väärtuslikum on alati küsida Jumala käest tarkust.

Nendel päevadel, kui mu lastel on raske omavahel läbi saada, julgustan ma neid võtma hetke selleks, et rääkida Jeesusega sel teemal, mis puudutab neid tujukaid tundeid, mida nad parasjagu tunnevad. Ma tahan, et mu lapsed teaksid, et isegi nende “mitte-eriti-täiuslikel-momentidel”on olemas arm, mis aitab meil teha asju, mis oma jõust on rasked; kõik, mida me sel hetkel peame tegema, on küsima Jumalalt abi.

·        Anna oma lastele võimalusi palvetada häälega välja nii, et Sa ei hakka neid korrigeerima ega tsenseerima. Ära hakka ka halvustama oma lapsi, kui nad ei soovi palvetada  asju valjult välja.

Efestlastele 6: 18

“iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest.”

Eelmise aasta detsembris advendi ajal võtsime me eraldi aja õhtuti, et süüdata küünlad ning arutada koos lastega Jeesuse tulemise erinevaid aspekte. Me lugesime teatud kindlaid Kirjakohti ning siis me palvetasime ning julgustasime ka lapsi palvetama valjult välja, kui nad tahavad.

Minu tütar on kinnisema iseloomuga ning tihtilugu ta eelistab mitte häälega välja palvetada, aga minu poeg, kes on kolme-aastane, oli kohe nõus kaasa lööma. Ta hakkas Jeesust tänama selle eest, et Ta tuli ja siis ta tänas Jeesust Jõulude eest ja kõigi nende kingituste eest, mida ta saab. Ja siis ta lisas: “Palun hoolitse, Jeesus, selle eest, et mu voodi all ei oleks punaseid inimsööjaid, ja palun tee nii, et mu kapis ei oleks ühtegi koletist.”  Keegi oli teda hiljaaegu niimoodi hirmutanud ning see oli väikese poisi mõtetes, et rääkida sellest Jeesusega.

Loomulikult oli raske naeru tagasi hoida, aga mu pojal ei olnud selle vastu midagi, sest ta ise on üks paras naerupall! Aga me oleme alati hästi hoolikad selles, et anda lastele mõista seda, et nad võivad Jeesusega rääkida absoluutselt kõigest, mis neile muret teeb ning et Jeesuse käest võib alati küsida abi, et Jeesus hoolitseks nende eest.


Laste mured ja palved ei kostu meie palvete sarnaselt; nende südames on veidi teistsugused asjad, mõned neist võivad tunduda väga väikeste ja tähtsusetutena, aga ma usun kogu oma südamest, et Jumala süda rõõmutseb üliväga iga kord, kui lapsed toovad Tema ette oma mured ja palved.

Samal ajal, kui me tahame julgustada oma lapsi palvetama, ei tohi me neid selleks sundida- selline tegutsemisviis ei aita neid, et nende südames võiks sündida tõeline igatsus Jumalaga suhtlemise järgi. Tegelikult on mul kogemus omaenese lapsepõlvest ühe naisega, kes mitte ainult ei sundinud mind palvetama, vaid sundis mind ka Püha Vaimu vastu võtma. See oli nii vastik ja solvav kogemus minu jaoks, et see hoidis mind aastaid eemal sellest, et otsida Jumala käest vaimseid ande!

Jumal Ise tõmbab meie laste südameid Enda ligi. Minu tütar, kes on kogu perekonna koosolemise ajal pigem kinnine ning mitte nii valmis kõva häälega palvetama nendel hetkedel, on mind üllatanud nii paljudel kordadel, kui me oleme olnud kahekesi ja ta on palunud mul tulla tema tuppa ning tahtnud koos minuga palvetada mingite asjade pärast. Minu tütar on mulle siis avaldanud ka seda, mis teemadel ta on Jumalaga rääkinud salajas. Kui me lihtsalt anname oma lastele võimalusi ja teeme ruumi neile, et nad saaks läheneda Jumalale siis, kui nad on selleks valmis, siis sellisel moel me aitame oma lastel hoida avatud südant Jumala suhtes.

·        Õpetage oma lastele erinevaid viise, kuidas Jumal võib neile rääkida ning julgustage lapsi kuulama Jumala häält.

Johannese 10: 14

“Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind.”

Minu lastele meeldib lugu noorest Saamuelist, kes kuuleb Jumala häält. Seda lugu olen ma neile jutustanud juba beebieast alates, sest ma tahan, et mu lapsed teaksid, et Jumalaga pole vanuse piiri, millal Ta otsustab nendega rääkida.

Minu õemees koos minu õega harrastavad oma nelja lapsega “Jumala Ligiolust läbi imbumise aegu” (soaking time). Nad panevad mängima ülistusmuusika elutoas ning igaüks leiab siis ruumis oma koha, et olla Jumalaga kahekesi. Nad lihtsalt võtavad aja, et olla Jumala Ligiolus ning kuulata Teda. Nad on õpetanud oma lastele, kes on 4-13.aasta vahel, et Jumal võib neile rääkida mingi fraasi või mingi kirjakoha või anda neile mingi pildikese jne. Kui nad on siis mõnda aega olnud Jumala Ligiolus, siis vanemad küsivad laste käest, kas kellelgi on midagi jagamiseks- sellisel moel nad annavad lastele võimaluse jagada seda, mis nad arvavad, et nad on kuulnud Jumala käest. Mõnikord võib see olla naljakas, mõnikord on see midagi väga sügavat; mõlemal juhul on loodud laste jaoks turvaline atmosfäär selleks, et õppida tundma Jumala häält!

·        Õpeta lastele tänulikkust.

Laul 107: 1

“Tänage Jehoovat, sest Tema on Hea, sest Tema Heldus kestab igavesti!”

Me kõik võime mingil hetkel takerduda olukordadesse ja meeleheitesse viisil, et me unustame anda Jumalale tänu absoluutselt kõige keskel. Me kas õpetame oma lastele olema enesekesksed, või siis me aitame neid aktiivselt viisil, et neis areneks tänulik süda.

Meie peres on läbi terve aasta olemas spetsiaalne purk, kuhu me paneme sedelid, millele me oleme kirjutanud vastatud palved, imed, erilised hetked ja mälestused. Aasta lõpus me võtame selle purgi ning loeme ette kõik need sedelid, mis me aasta jooksul oleme kirjutanud, et sellisel viisil meeles pidada Jumala ustavust. Minu jaoks on see alati nii suur rõõm, kui ma näen oma laste nägusid, kui nad saavad aru, et Jumal on olnud meiega absoluutselt kõige keskel, ka rasketel hetkedel.

Jumal tahab Ennast ilmutada lastele ning tõmmata nende südameid Enda ligi. Nagu Bill Johnson kunagi ütles: “pole olemas junior Püha Vaimu.” Julgusta oma lapsi jagama oma südant Jumalaga ning ootama ka seda, et Jumal jagab nendega oma südant.

Kui nad kasvavad üles turvalises keskkonnas, siis saab nende jaoks täiesti loomulikuks see, et nad läbi kogu oma päeva pöörduvad pidevalt Jumala poole. Ja kui isegi peaks juhtuma, et nad mingil perioodil oma elust on eemal Jumalast, siis ometi on nende südamesse istutatud väärtuslikud seemned. Suurim tõde, mida me eales saame oma laste südamesse külvata, on see, et Jumal armastab neid ning et Ta on alati nii rõõmus, kui Ta kuuleb neid Temaga rääkimas- ükskõik kus, ükskõik millal ja ükskõik mille kohta, mida nad tahavad Jumalaga jagada.

Loogem oma laste jaoks atmosfäär, mis ei aja taga täiuslikkust, vaid kus suurimaks rõõmuks on Taevase Isaga lähedane suhe.

 
 
tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.05.2015

 

 

kolmapäev, 20. mai 2015

Veronica Kilrain „Tõuske, Jumala Sõdalased!“


Tõuske ja särage! Jumala Kuningriik on siin! Kristuse Ihu vajab Sind! Maailm vajab seda sõnumit, mis on Sinu sees! Raputa endalt maha need ahelad, mis hoiavad Sind tagasi! Lase valla Kiituse Hõisked ja Marsi Edukalt Edasi! Seda on nii vaja, et Sa tõuseksid! Aeg on Tõusta ning võidelda head usuvõitlust!
TÕUSE JA EHITA.
Tõuse keskpärasusest kõrgemale.
Tõuse kõrgemale lihalike himude rahuldamisest.
Tõuse kõrgemale ebakindlusest, hirmust ja eneses kahtlemisest.
Tõuse kõrgemale valedest mõttemallidest, mis on Sind sidunud ja Sinult saanud varastada.
Tõuse kõrgemale jumalakartuse vormist, millel puudub vägi.
Võta oma mõõk ja võitle!
Tõuse, sõdalane! TÕUSE!

Paranda meelt (pöördu ära) omaenese lodevatest ettekujutustest ning hakka taaskord teenima Armastuses.
Tõuse oma diivanilt.
Tantsi, kuuluta ja deklareeri: Apaatsusega on lõpp!
Tõuse, sõdalane! TÕUSE!

Eelmiste lahingute armid ei suuda Sind tagasi hoida.
Miski pole veel läbi! Sa oled alles alustanud!
Tõuse, sõdalane! TÕUSE!

Tõuse enesehaletsusest, mille juured on uhkuses.
Tõuse, sõdalane! TÕUSE!

Edenda Jumala Kuningriiki oma Kuninga heaks!
Vaim ja Sõna! Süttige!
Astja, kes on nõus, tõuseb lendu!
On aeg võidelda head usuvõitlust!


Laul 149:3-9 The Passion Translation
Murra tantsuga läbi!
Tee muusikat ja laula kiitust Jumalale
Trummirütmide saatel!
Sest Tema naudib ja tunneb rõõmu
Oma ustavatest armastajatest.
Ta ehib alandliku Oma iluga
Ning Jumal armastab anda
Sellistele Oma võitu.
Tema jumalakartlikud armastajad
Saavad võidu Jumala Auhiilguses
Ning nende rõõmsameelne kiitus
Tõuseb isegi siis, kui teised magavad.
Jumala kõrge ja püha kiitus
Täidab nende suid,
Sest nende kiituse hõisked
On tõelised sõjarelvad!
Need sõjarelvad toovad kättemaksu
Vastu hakkavale vaenlase väele,
Et siduda vaenlase vürste ahelatega
Ning valitsejaid raudsete kettidega.
Sõdalased, kes on üleni täis kiitust,
Teevad edusamme.
Nad deklareerivad oma vaenlaste üle
Kohtumõistmist.
See on auline austus, mida Jumal annab
Kõigile oma jumalakartlikele armastajatele.
Halleluuja! Kiitus Isandale!


tõlkinud Jana Naudi 20.05.2015