kolmapäev, 8. juuli 2015

Jumal, Mida Sina tahad? II OSA


 
 
 


Corey Russelli raamatust „Prayer. Why Our Words to God Matter“(Palve. Miks Meie Jumalale Räägitud Sõnad On Olulised) tõlgitud lõigud.

Eedeni Aed.

Kõige alguses lõi Jumal taevad ja maa. (1 Mo. 1: 1) 1. Moosese raamatus me näeme, et taeva ja maa vahel ei ole absoluutselt mitte mingit takistust. Loomuliku ja vaimse sfääri vahel ei ole eraldatust.  Meil on seda raske ette kujutada, sest meie oleme kogenud vaid eraldatust nende kahe sfääri vahel. Aga hoolimata sellest, kui me päriselt tahame mõista Jumala tahte saladusi, siis meil tuleb vaadata sellele eesmärgile, mis oli Jumala südames siis, kui Ta algselt kujundas maailma ja inimkonna.

Kuuendal loomise päeval, peale seda, kui Jumal oli loonud valguse pimedusele vastukaaluks ja kui Jumal oli täitnud kõik mered ja maa elusolenditega, tegi Jumal midagi enneolematut. Jumal oli enne loonud iga linnu ja looma ning andnud neile võime saada oma liigi järgi järglasi. See oli viie loomispäeva muster. Kuuendal päeval Jumal aga ei loonud  enam originaali. Kui Jumal vormis Aadama maapinnast ning hingas temasse Oma elu, siis Ta oli kujundanud midagi Omaenese vaste järgi. Jumal oli originaal ning inimkond oli loodud Tema sarnasuse ja kuju järgi. Me oleme loodud Jumalaga suhtlemiseks, vaim Vaimuga, ning Tema on loonud olema meid Tema esindajad siin maa peal.

Peale Aadama loomist tegi Jumal väikse aia (1 Mo. 2: 8). Kui meie kuuleme sõna aed, siis me kujutame endale väikest maalapikest kellegi tagahoovis, kus on tomatipeenar ja mõnes kohas kasvavad lilled.  Aga vanasti mõisteti aia all midagi hoopis muud. Vanal ajal tähendas aed ühte tohutult suurt suletud parki, mis oli siis lossi või templi juures. Teiste sõnadega tähendas aed midagi võimast, mis oli seotud Kuninglikkuse ja jumalikkusega.  1Mo. 3: 8 kirjeldab seda, kuidas „Jumal kõndis rohuaias. Aed oli Jumala kohalolu paik, Jumala esimene tempel maa peal ja see oli koht, kus Jumal kohtus inimesega näost näkku.

Kas me siis oleme seda võimelised  sõnadesse panema või ei ole, on tegelikult sügaval meie sees koht, mis meenutab Eedenit. Igaüks meist on sündinud viisil, et igavik on kirjutatud meie südamesse ning me igatseme tegelikult selle järgi inimestena, et Eedeni aia lähedus ja autoriteet saaks taastatud.

Meid on loodud olema Jumalaga väga lähedastes suhetes, et väljendada seda, kes Tema on ning mida Tema igatseb näha läbi meie autoriteedi rolli jumaliku korra keskel.  Kas Sa oled korraks peatunud ja mõelnud sellele, et mitte üks teine loodu ei taevas ega maa peal ei ole saanud võimalust küsida Jumalalt asju? Aadam ja Eeva elasid ilma igasuguse häbita ning täielikus harmoonilises Jumalaga suhtlemises- neil oli täielik ligipääs ning nad elasid täielikus rahulolus ning teadmises, et Jumal tunneb neid ja nemad tunnevad Jumalat. Ja samal ajal oli neil täielik võim kogu loodu üle. Loodus allus täielikult Aadama ja Eeva valitsusele ja autoriteedile, kui nad valitsesid läbi Jumalaga suhtlemise.

Läbi langemise sai selliselt kujundatud kord rikutud ning taeva ja maa vahele tuli lõhe. Koheselt, kui keelatud vili puudutas Aadama ja Eeva huuli, lahutati nad Jumalast läbi sõnakuulmatuse kuristiku. Sellel päeval nende vaimud surid ning nad kaotasid võime vabalt suhelda Püha Jumalaga. Loodus kannatas samuti selle vägivaldse lahutatuse tagajärjel: taevas ja maa said lahutatud, sest Jumal ei saa elada patu ja pimeduse sees. Paulus kirjutab roomlastele sellest, et kogu loodu jumalik kord sai lõhutud Aadama ja Eeva üleastumise tõttu (Ro. 8: 18-22). Inimkonna terve suhe Jumalaga oli aluseks korrale ja õnnistustele loodu jaoks. Aga kui see suhe sai kahjustatud, siis kogu loodu koges samuti patu ja surma tagajärgi.

Ilmutuse raamatus me näeme seda, kuidas kogu Jumala plaani kulminatsiooniks on see, et kõik saab taastatud, mis patulangemise läbi oli kaotatud. Taevas ja maa saavad taaskord ühinema ning mees ja naine saavad taas olema Jumalaga täiusliku suhtes, ilma igasuguse häbi ja takistuseta, täiuslikus läheduses ja arusaamises. Ülejäänud Piibel, kõik, mis jääb 1 Moosese raamatu ja Ilmutuse raamatu vahele, on lugu Jumala igatsusest ja plaanist tuua tagasi ühtsus ja täielik taastus.

Eestpalvetaja Otsing.

Oma olemuselt on eestpalve  vastuseks sellele lõhele, ms eraldab Jumalat inimesest, Taevast maast. Ja see lõhe ei ole mitte väike, see on igavikuline kuristik püha ja ebapüha vahel. Sellest hetkest alates, mil inimkond sai lahutatud Jumalast, kaotasid inimesed ka võime elada vastavalt sellele disainile, nagu Jumalal oli mõttes ning nad kaotasid ka võime elada õigsuses. Mehed ja naised kukkusid sügavale rikutusse ja miski ei suutnud seda rikutust ka takistada edasi kandumast järeltulijatel peale. Alates teisest põlvkonnast sisenes inimkonna ajalukku tapmine ning 1Mooses 6 peatükist Piiblis saame lugeda juba seda, et inimeste kõik mõtted ja kavatsused olid üksnes kurjad.  ( 1Mo. 6: 5).

Sellest hetkest, kui inimkond sai lahutatud Jumalast, tõusis karjuv vajadus eestpalve järgi. Vana Testamendi üks tähtsamaid küsimusi on see: Kes küll suudaks tuua taastuse kõigele sellele, mis sai rikutud patu ja üleastumise läbi? Kes ehitaks silla inimkonna ja Jumala vahele? Kus on eestpalvetajad? Aga Jumal prohveteeris koheselt peale Aadama ja Eeva langust ühest Mehest, kes toob taastuse. (Vaata 1Mo. 3: 15)

Tulemas oli Seeme, kes purustab mao pea, Aadama ja Eeva järeltulija, kelle saatus on istuda Jeruusalemma troonil.  1Mo. 4 peatükis hakkab Autor looma selle tõotatud Seemne sugupuud. Aadama ja Eeva teine poeg Aabel leiab Jumala silmis armu ja soosingut, aga vaenlane õhutab tema venna Kaini teda tapma. Samal ajal, kui inimesed ootasid tõotatud Seemet, üritas vaenlane teha kõik selleks, et ära rikkuda sugupuus kõiki võimalusi, et Jumala plaan ei saak teostuda. 1Mo. 4: 26 me näeme peale Aabeli surma esimest palvekoosolekut Piiblis, kus „inimesed hakkasid hüüdma Isanda poole!“ Mida nad palusid? „Too esile Seeme! Meil on vaja eestpalvetajat!“

Läbi Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi sünnitas Jumal esile rahva, kellest tuleb esile Eestpalvetaja. Kui Jaakob kohtub Jumalaga Beethelis, siis ta näeb nägemuse redelist, mis ühendab Taevast ja maad, mis sümboliseerib Jeesust, Inimest, kes seisab selles lõhes Taeva ja maa vahel ning kes toob need kaks kokku üheks. (1Mo. 28: 11-17)

See Seeme mitte ainult ei pärine Jaakobist, vaid tema järeltulijatest- Iisraelist- saab rahvas, kes toob valguse sellesse maailma. Kui Jumal vabastab Iisraeli rahva Egiptusest, siis toob Jumal nad kõrbesse, et nad seal enesele pühitseda. Siinai mäe kohal hingas Auhiilguse ja Tule Pilv ning maa värises, kui see jumalik kihlusetseremoonia läbi viidi. Kas Sa suudad endale ette kujutada, mida inimesed võisid tunda, kui nad nägid Moosest sammumas otse Üleloomuliku Tormi keskele? Mooses viibis selles 40 päeva ja ööd. Mooses nägi seal Taevast trooniruumi, seisis klaasmere kohal ning sõi ja jõi koos Jumalaga (Vaata He. 8: 5; 2 Mo. 24: 9-10) Lõpuks sai Mooses sõnumi inimeste jaoks. Kui ta väljus sellest Tulest ja laskus alla sellelt mäel, siis esimesed juhtnöörid, mis Jumal oma rahvale andis oli:

„Ja nad tehku mulle pühamu, siis Ma asun nende keskele elama.“ (2Mo. 25: 8)

Jumal näitas Moosesele Taevase ülistuse reaalsust, sest Ta tahtis, et inimesed looksid sellele vastukajaks maa peale vastava reaalsuse. Seadusetelk loodi kohtumispaigaks- paigaks, kus püha saab kohtuda inimkonnaga. Jumal igatses selle järgi, mis läks kaduma Eedenis, Ta tahab taas avada neid pühasid paiku, kus kummardatakse ja austatakse Jumalat ning kus Jumal saab meiega suhelda.

Seadusetelk oli ka meeldetuletus sellest, et Jumala ja inimkonna vahel on lõhe. Selleks, et Iisraeli Püha Jumal saaks olla Oma rahva keskel, ilma et ta peaks neid tapma, oli vajalik väga täpne ülistuse kord, mis nõudis ohvrit. Terve suguharu eraldati selleks, et Jumalat teenida ning läbi viia vajalikke vahendamisi. Viirukilõhna ja verd ohverdati pidevalt, Preestrid hoidsid tuld pidevalt põlevana- kõik sellepärast, et Jumal tahtis olla koos inimestega. Selline teenimistöö on Iisraeli rahva eksisteerimise põhiolemuseks. See lubas Jumalal tulla lähedale ning inimsüdamete igatsus kasvas tõelise seadusetelgi järgi.

Umbes nelisada aastat peale Siinai mäe kohtumist tuli esile mees Jumala südame järgi, kes sai veelgi suurema ilmutuse Jumala südamest, mis igatses inimkonna järgi. (Laul 132: 1-5). Miks kutsutakse Taavetit Jumala südame järgi meheks? ( Ap. 13. 22)Taavet sai pihta Jumala südameigatsuse tõelisele reaalsusele- igatsusele olla inimeste keskel ning Taavet tegi sellest oma elu esmavilja. Taavet kandis endas Eestpalvetaja südant- valus igatsus, et taevas ja maa võiksid ühineda. Ta keeldus lihtsalt elamast oma koduses mugavuses ning ajada argipäevaselt oma asju, samal ajal, kui Jumalal ei olnud kohta siin maa peal, kus elada. Taavet sai selle ilmutuse, et Jumal tahab elada jeruusalemmas ning sellest sai Taaveti ja Jumala tulise koostöö alus.

Ilmutus Jumala südameigatsusest oli see, mis kandis Taavetit läbi tema elu. Kui Taavet jõudis Jeruusalemma, siis esimene asi, mis ta käskis teha, oli tuua seaduselaegas sinna. Ta ehitas seaduselaeka tarvis telgi ning pani koheselt sajad prohvetlikud lauljad ja tuhanded prohvetlikud muusikud sinna teenima Isanda ette.

Aga sellest kõigest ei piisanud Taavetile. 2 Saamueli 7.peatükist on võimalik näha seda, et taavet tahab ehitada Jumalale koda.  Taavet tundis Jumala sügavat südameigatsust, et Ta saaks päriselt elada inimeste seas. Jumal vastab oma sõbra tegevusele nii, et Ta jagab lõpliku taastuse plaanist, et Tõotatud Seeme saab olema Taaveti järeltulija. Jumal ei räägi Taavetile vaid Saalomonist, vaid Ta ilmutab ka oma plaani tuua esile Oma võimas lunastuse töö, mis toob ühtsuse maa ja taeva vahele. Kuigi Taavet ei saanud seda koda ehitada, tegi ometi ta kõik vajalikud ettevalmistustööd.

Moosese loodud seadusetelgis võis ainult preester minna Pühamast Pühamasse paika.  Aga Taavet võttis eesriide nii eest, et kõik preestrid said teenida seaduselaeka juures Jumalat. Selline ülistuse ja palve taastamine tõi Iisraeli rahvale pika rahu ja õitsengu ajastu. Läbi Juuda rahva ajaloo olid seal kuningad, kes järgisid Taaveti eeskuju ning taastasid vastava ülistuse ja palve mudeli. Nad mõistsid seda jumalikku printsiipi, et läbi palve ja ülistuse vabastatakse Jumala rahu, valitsemine ning Auhiilgus, mis omakorda toob rahvale Jumala soosingu ja jõukuse. Aga niipea, kui kuningad ei pidanud palvet ja ülistust enam peamiseks prioriteediks, hakkas rahvas koheselt langema abielurikkumisse ja pattu Jumala ees. Jumal hakkas üles tõstma prohveteid, et äratada rahvast nende kriitilisest seisundist ning prohvetid kutsusid rahvast meeleparanduse ja palve juurde naasma.  Mingil hetkel rahvas kukkus läbi ning Jeruusalemm hävitati.

70.aastat hiljem lasi Pärsia kuningas Iisraeli rahva tagasi omale maale ning andis neile kaasa isegi varanduse, et nad saaksid oma templi taastada. Jeruusalemm oli vaja taastada kui ülistuse ja palve paik. Tõusid kaks julget prohvetit Haggai ja Sakarja (vaata Haggai 1: 7-9; Sakarja 4: 6-7)

Iisraeli rahval tuli alistuda Jumala plaanile ning taastada Temale ja Tema preestritele kogunemiskoht. Rahvas vastas ning taastas templi. Aga Vana Testamendi lõpuks on Iisraeli rahvas kaotanud ilmutuse Jumala võimsusest. Preestrid olid korrumpeerunud, ohvri ja ülistusteenistus oli kokku kukkumas, ohverdati vigaseid, pimedaid loomi. Ja siis hakkas prohvet Malakia kuulutama, et Jumal läheb maailma rahvaste juurde ning taastab palve ja ülistuse. Peale Malakia teenistus oli Iisraeli rahva jaoks 400. Aastat vaikuse aega. Tundus, nagu Tõotus Seemnest oleks kapitaalselt ära unustatud ning et  Jumal oleks justkui hüljanud Oma rahva. Aga siis äkitselt hakkas sündima midagi võimatut- Kolmainsuse Teine isik, Ainus, kelle läbi maailmad on loodud, sündis siia ilma lihas ning ilmutas ennast meile.

Jeesus, täielikult Jumal ja täielikult inimene, on täiuslik Taeva ja maa ühinemispunkt. Tema on tempel. Temas need kaks maailma ühinevad. Tema on Ainus, kes on võimeline täitma selle lõhe maa ja taeva vahel ning tooma need kaks kokku. See Tõeline Eestpalvetaja tuli ja elas meie keskel patuta elu ning õigel ajahetkel võttis enda peale kogu Jumala viha maailma pattude ja üleastumiste eest. Kui Jeesus tõusis kolmandal päeval surnuist üles ja istus Taevase Isa paremale käele, siis Ta ilmutas ennast kui Tõotatud Seeme, kes purustas saatana pea ning kes tõi Endas kokku kõik asjad.

Taevas ja maa on kokku tulnud Jeesuses Kristuses ning jätkuvalt veel tuleb kokku Kristuses ( Vaata Ef. 1: 10) Jeesus Kristus oli Jumal, kes  pöördus inimkonna poole ja Ta oli inimene, kes pöördus Jumala poole. Läbi Jeesuse Kristuse me teame, et meil on piiramatu ligipääs ja lähedus Jumalaga. Me oleme nüüd lunastatud, meile on andeks antud, meid on vastu võetud ning meile on antud pärandus. Ja samal ajal Püha Vaim meie sees hüüab Jumala poole, et Ta lõpetaks kõik selle, mis Ta on alustanud (Ro. 8: 15-26). Püha Vaim oigab meie sees, et täielik taastumine võiks toimuda enne seda, kui Jeesus naaseb ja Uus Jeruusalemm tuleb taevast alla (Vaata Ilm. 21: 2)

Kõikide Asjade Ühtsus Kristuses.


Me alustasime seda peatükki küsimusega: „ Jumal, Mida Sina Tahad?“ Selle küsimuse vastus väljendab kõige ehedamalt eestpalve olemust. Näha Taevast ja maad ühinemas, Jumal saaks elada oma inimkonna juures- Tema sügavaim igatsus- sellest saab ka meie suurim hüüe. Kas Sina tead, mida Sina tegelikult tahad? Tegelikult rohkem kui läbimurret või ärkamist oma linnas igatsed Sa tegelikult kõige enam ühendust Jumalaga. Jumal lõi mind selleks, et ma oleksin koos Temaga, et ma näeks, kuidas Tema Auhiilgus täidab maa nagu vesi täidab merepõhja.

Kui see ilmutus hakkas minu sees kasvama, siis ma hakkasin nägema ärkamist palju õigemas valguses. Ma mõistsin, et kui maa oleks kogu aeg täis ülistajaid ning silmad avaneksid ja hinged saaksid pidevalt päästetud, siis mina oleksin ikkagi jätkuvalt näljane. On olemas ainult üks asi, mis mind rahuldab- ja seesama asi rahuldab ka Jumalat. (Habakuk 2: 14). Kui me hakkame ärkamisele vaatame sellest lähtekohast lähtuvalt, siis me mõistame, et ärkamine on vaid vahend, mitte lõplik eesmärk. Ärkamise ajal muutub kate maa ja taeva sfääri vahel väga õhukeseks ning see on eeltähendus sellest, mis on tulemas. Iga jumalik väljavalamine on väike eelpilt sellest, kui Jeesus Kristus saab maa peal valitsema. Nüüd on mu hüüd ärkamise järgi täidetud igavese lootusega, sest ma kinnitan oma pilgu ajastute täiusele, kus kõik asjad tuuakse kokku Kristuses ning minu palved kiirendavad selle päeva tulekut. (Ilm. 21: 1-5: 22:1-5)

Võta korraks aeg maha ja loe hästi aeglaselt neid kirjakohti uuesti. Loe vajadusel kasvõi kõva häälega ning püüa seda endale ette kujutada. Kirjuta üles see, mida Sa tunned, kui Sa seda loed. Tee Ilmutuse 21 ja 22 peatükkidest oma meditatsiooni alus. Kas Sa suudad ette kujutada seda, kui Jumal on täielikult meiega ning meie oleme täielikult Temaga? Aga täielik ühtsus ja lähedus Jumalaga on see, kus me saame elama. Me näeme Tema palet ning Tema nimi on meie laubal. Kujutad Sa ette sellist ühtsust ja autoriteeti? See ongi kõige taastamine, mis läks Edenis kaotsi. See on vastus Sinu kõige sügavamale igatsusele. Kas on olemas midagi suuremat ja tähtsamat, kui Jumalaga lähedaselt kohtumine? Peatu ja mediteeri selle üle ning see tugevdab Su südant.

Kui me läheneme ajastute ajastu lõpule, siis Jumal on taastamas seadusetelki ja palvekoda, et äratada Jumala rahva hüüdu tõelise seadusetelgi tulekuks. Juba praegu on Jumal õhutamas üles Oma rahvast üle maailma naasma selle lihtsuse ja prioriteedi juurde ning üle maailma luuakse neid kohti, kus palvetatakse, ülistatakse ja ollakse Jumalaga osaduses. Jumal kutsub praegu esile tulema Oma südame järgi juhte, kes ei puhka enne, kui nende silmad näevad seda, et Jumal on austatud iga rahva hulgas. See uus põlvkond on „aedade rajajad“, kes rajavad pühasid paiku Jumala teenimiseks oma koguduse ja teenistuste südames. Nad loovad ühenduse inimeste ja Jumala vahel läbi ülistuse ja palve. Kutse elada preestrina pole muutunud läbi ajastute. Nagu Aadam, Mooses, Taavet, oleme ka me kutsutud looma pühasid osaduse ja ülistuse paiku nii omaenese hinges kui ka oma kogukonnas.  Jumal elab oma rahva kiitusel.

 
Tõlkinud Jana Naudi 08.07.2015

1 kommentaar: